1. Allmänt

Dessa villkor (nedan kallat Medlemsvillkoren) reglerar nyttjandet av de tjänster som vid var tid erbjuds medlemmar hos PT ONLINE via mobilapplikationen, (nedan kallat Plattformen). Plattformen ägs och upprätthålls av Personal Trainer Nordic Online AB, org.nr. 556926-8997, nedan kallat PT ONLINE.

2. Medlemskap

Tecknande av medlemskap sker genom att du fyller i registreringsformuläret via Plattformen eller via våra hemsidor, godkänner dessa villkor genom att klicka i boxen ”Jag har läst och accepterar medlemsvillkoren” och slutför betalningsprocessen.

Efter godkänd registrering kommer medlemmen direkt att få tillgång till Plattformen.

Medlemskap beviljas endast till personer över 18 år. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Medlemskapet gäller från och med dagen för registrering.

3. Medlemsförmåner (produktinformation)

Medlemskapet ger medlemmen tillgång till de tjänster som vid var tid erbjuds medlemmarna via Plattformen och möjlighet att via inloggning på Plattformen erhålla ett personligt anpassat träningsschema och ta del av tips om kost.

Mer information om PT ONLINEs vid var tid gällande tjänster återfinns på Plattformen.

4. Medlemmens ansvar

Medlemmen är ansvarig för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att medlemmen klarar av de aktiviteter som PT ONLINE erbjuder. All träning sker på egen risk.

Medlemmen är skyldig att tillse att de personliga inloggningsuppgifterna förvaras och används på ett betryggande sätt och inte lämnas ut till annan person.

Tjänsterna får endast användas för privat bruk. Medlemmen har inte rätt att varken marknadsföra eller sälja sina egna varor eller tjänster via sin inloggade profil på PT ONLINE.

Vid ändring av kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, eller andra lämnade uppgifter såsom betalkortsnummer är medlemmen skyldig att omgående uppdatera sina användaruppgifter på Plattformen eller meddela PT ONLINE på info@pt-online.com.

Medlems missbruk av medlemskapet kan leda till uppsägning av medlemskapet.

5. Avgifter och betalningsvillkor

För medlemskapet utgår en fast månadsavgift enligt PT ONLINEs vid var tid gällande prislista som finns publicerad på Plattformen. Månadsavgiften är tills vidare 99 kr inkl. moms. PT ONLINE tillämpar ingen bindningstid eller uppsägningstid. Medlemmen erlägger inte några engångsavgifter vid tecknande av medlemskap.

Fast avgift utgår periodvis tills dess att medlemmen väljer att avsluta sitt medlemskap. Erlagd periodavgift återbetalas ej.

Vid tecknande av medlemskap godkänner medlemmen att betalning kommer att ske periodvis beroende på vald medlemskapsperiod och baserat på vald betalningsmetod.

Betalning sker periodvis (datum beror på när medlemskapet tecknades) i förskott för kommande period. Medlemmen är ansvarig för att det överenskomna beloppet finns på det uppgivna bank/kreditkortet. PT ONLINE åtar sig rätten att stänga av medlemmen för viss tid eller avsluta medlemskapet ifall medlemmen missköter betalningarna. PT ONLINE förbehåller sig även rätten att debitera ränta enligt 6 § räntelagen, påminnelseavgifter, administrativa avgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Om medlemskapet inleds med fria månader/provperioder i form av rabattkoder som anges vid registreringen eller registrering via särskilda webbplatser börjar månadsavgift utgå först när den kostnadsfria provperioden är över, såvida medlemmen inte avslutar medlemskapet innan den kostnadsfria perioden har löpt ut. PT ONLINE kommer inte meddela medlemmen om att den fria månaden/provperioden har löpt ut och att månadsavgift har börjat utgå.

6. Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap sker via den applattform, App Store eller Google Play, som användes vid registrering. PT ONLINE tillämpar inte någon bindningstid eller uppsägningstid men medlemmen kommer ej att återfå medlemsavgift som erlagts före avslutat medlemskap.

PT ONLINE har rätt att vid missbruk från medlemmens sida eller icke acceptabelt uppträdande gentemot PT ONLINEs personal eller andra kunder, säga upp medlemskapet och/eller stänga av medlem med omedelbar verkan.

7. Personuppgifter

Genom tecknande av medlemskap samtycker medlemmen till att PT ONLINE lagrar och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla medlemskap, bland annat namn, adress, födelsedatum och e-postadress. Uppgifter om PT ONLINEs medlemmar behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Medlemmen godkänner att PT ONLINE även lagrar uppgifter såsom antal inloggade träningstillfällen samt tidpunkt m.m.

Medlemmen kan när som helst till PT ONLINE anmäla begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter. Medlemmen är medveten om att medlemskapet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att PT ONLINE i sådant fall kan behöva säga upp medlemskapet.

8. Tillgänglighet och drift

PT ONLINEs tjänster ska normalt vara tillgängliga för medlemmarna 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftsstörningar under dessa tider kan förekomma.

PT ONLINE har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till tjänsterna om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. PT ONLINE ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på sådant sätt att störningarna begränsas. PT ONLINE har ingen skyldighet att underrätta medlem om planerade avbrott i tjänsterna.

9. Immateriella rättigheter

Allt material som finns tillgängligt på Plattformen och all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter samt tekniska lösningar avseende tjänsterna som erbjuds medlem via Plattformen (avseende t.ex. texter, bilder, ljud, fotografier, video, grafik och idéer) innehas av PT ONLINE eller dess avtalsparter och får inte nyttjas av medlem utöver vad som uttryckligen medges av PT ONLINE. Mångfaldigande av innehållet på Plattformen är förbjudet enligt lag. Detta innebär att det inte under några som helst omständigheter är tillåtet att kopiera, duplicera, överföra eller sälja information eller vidarebefordra text, bilder eller filmer utan PT ONLINEs skriftliga godkännande. Upphovsrättsintrång beivras.

10. Ändring av tjänster och villkor

PT ONLINE avser att fortlöpande utveckla PT ONLINEs tjänster. PT ONLINE förbehåller sig därför rätten att ändra tjänsternas utformning, tekniska specifikationer, system och övriga funktioner.

PT ONLINE förbehåller sig rätten att ändra månadsavgiften och övriga avgifter. Vid prisändring ska PT ONLINEs medlemmar informeras via e-post. Ändringen träder i kraft i samband med nästföljande månadsavgiftsbetalning.

PT ONLINE förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta medlemmens godkännande. Sådan villkorsändring träder i kraft sju (7) dagar efter det att medlemmen aviserats om förändringen. PT ONLINE har rätt att avisera sådana villkorsändringar till den e-postadress som senast meddelats PT ONLINE. Medlemmen anses ha erhållit aviseringen samma dag som PT ONLINE sänt aviseringen till medlemmens registrerade e-post. Medlem har alltid möjlighet att säga upp sitt medlemskap enligt punkt 6 om medlem inte godtar ändring av dessa villkor.

11. Befrielsegrunder och ansvar

Medlemmen ansvarar gentemot PT ONLINE för att information som förmedlas genom nyttjandet av Plattformen eller via tjänsterna ej utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid med gällande lagstiftning. PT ONLINE har rätt att ta del av all information som överförts via Plattformen eller tjänsterna. PT ONLINE har också rätt att, om PT ONLINE så finner det nödvändigt, redigera eller radera den information som medlem publicerat eller låtit publicera via tjänsterna.

PT ONLINE ansvarar inte, såvitt inte annat särskilt anges, för riktigheten av information som förmedlas via Plattformen eller tjänsterna. PT ONLINE frånsäger sig även ansvaret för förlust eller förvanskning av information som förmedlats via Plattformen eller tjänsterna. PT ONLINE är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer på grund av strömavbrott, datorhaveri eller annan anledning till att tjänst ej kan nyttjas eller information ej kan registreras eller tillgodogöras av medlem.

PT ONLINE ansvarar med den begränsning som följer av nästa stycke för skador som orsakas genom försummelse av PT ONLINE eller av PT ONLINE anlitad underleverantör. PT ONLINEs skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till direkta förluster till ett sammanlagt belopp uppgående till det lägre av tre månadsavgifter och det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

12. Ångerrätt

Du samtycker uttryckligen till att ditt medlemskap påbörjas omedelbart när du slutför registreringen, vilket gör att du direkt får tillgång till Plattformen och kan använda ditt träningsschema och läsa kosttipsen. Du godkänner att du förlorar din ångerrätt i samband med att du får tillgång till tjänsterna, men detta påverkar inte din rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap.

13. Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa medlemsvillkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom ett blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från, skadestånd och andra eventuella påföljder.

14. Tvist

Ifall tvist uppstår mellan medlem och PT ONLINE ska parterna i första hand försöka komma överens. Vid situationer då parterna inte kan enas kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten är lämplig för nämndens prövning. Både medlemmen och PT ONLINE äger dock alltid rätten att begära att den uppkomna tvisten prövas av allmän domstol.

15. Dopning

PT ONLINE tar avstånd från doping och vid misstänkt användande av dopingpreparat förbehåller sig PT ONLINE rätten att stänga av medlem med omedelbar verkan, dopinglagen (1991:1969).

Personal Trainer Nordic Online AB, c/o SSE Business Lab, Östermalmsgatan 26A, 114 26 Stockholm

 

Senast uppdaterad: December 21, 2017